ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SFANTU_GHEORGHE
 
Comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea str.I, nr 33, cod 827195; tel: 0371.337.460; fax: --; e-mail: primaria_sf.gheorghe_delta@yahoo.com       

harta site: Localizare >>> Istoric

  Aşezare geografică Localităţi Istoric  

 

Comuna Sfantu Gheorghe - istoric    

În localitatea Sfântu Gheorghe s-au făcut descoperiri arheologice între 1950 –1953, când s-a construit actuala cherhana       

    Delta Dunării propriu-zisă nu ne oferă prea multe date din punct de vedere arheologic, deoarece cu condiţiile sale fizico-geografice mereu în schimbare, rămăşiţele ajunse în pământ nu se păstrează bine. În schimb, malurile Dunării, ca mai peste tot pe valea marilor ape, a fost un teritoriu dens populat din epoca pietrei şi până în zilele noastre. Descoperirile arheologice făcute pe teritoriul judeţului Tulcea , cât şi al comunei Sfântu Gheorghe, au pus în lumină urme de locuire datând din paleoliticul mijlociu, a căror vechime este de aproximativ 120 000 de ani. La sfârşitul neoliticului (începutul mileniului III î.Hr.) sunt atestate la gurile Dunării culturile Hamangia şi Gumelniţa. În epoca fierului, pe litoralul Mării Negre, se dezvoltă societatea geto –dacică. Geţii fiind  „cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Prezenţa geto-dacilor este ilustrată  prin descoperirile arheologice de la Enisala, Murighiol, Garvăn, Sarinasuf, cât şi pe grindurile care împrejmuiesc localitatea Sfântu Gheorghe. Săpăturile arheologice şi documentele istorice au dovedit că pe braţul Sfântu Gheorghe se făcea în antichitate un comerţ intens, de la Malcoci spre răsărit, pe braţul Dunavăţ, pe Razelm spre Histria. Insula Peuce era o importantă insulă de la gurile Dunării, astăzi necunoscându-se  exact locul unde a fost. Întrucât scrierile antice nu permit fixarea cu precizie a  poziţiei  sale, ea apare diferit localizată la autorii moderni. Grigore Antipa considera că insula Peuce a fost "primul început al Deltei propriu-zise", identificând - o astfel cu vârful Deltei. .I. G. Petrescu o identifică cu grindul Sărăturile. Un număr mai  mare de cercetători localizează această legendară insulă la sud de braţul Sfântu Gheorghe. Printre ei se află şi Vasile Pârvan. E foarte greu de apreciat care este presupunerea cea mai întemeiată. Totuşi, un adevăr poate fi reţinut, anume că principalele cercetări converg spre ideea situării insulei Peuce în cadrul Deltei sau în imediata ei apropiere. În legătură cu poziţia ei exactă, cea mai întemeiată presupunere poate fi considerată aceea care amplasează teritoriul cu acest nume la sud de braţul Sfântu Gheorghe. Pe acest braţ, până la Dunavăţ, se realiza un intens comerţ în antichitate şi insula Peuce era bine populată, constituind un loc de refugiu şi centru comercial important. Dacă această aşezare constituia un loc de refugiu era, fără îndoială, şi un  loc de apărare. Or, pentru apărare se cereau anumite condiţii care nu erau îndeplinite de vreun loc din interiorul Deltei. Astfel, pe lângă condiţiile de salubritate ale locului ales, se cerea îndeplinită şi condiţia unei înălţimi naturale fortificate, care să domine aşezarea şi care să constituie totodată unu punct  strategic şi de observaţie asupra unui orizont cât mai întins. 
  În localitatea Sfântu Gheorghe s-au făcut descoperiri arheologice între 1950 –1953, când s-a construit actuala cherhana. S-au executat săpături cu draga, la adâncimi mari, pentru a forma un canal în faţa cherhanalei. Atunci au fost scoase la iveală dovezi ale aşezărilor umane existente cândva pe aceste locuri. Astfel de dovezi au fost : oseminte, oale din lut, monezi, stâlpi de stejar, cârlige pescăreşti forjate. O parte dintre aceste  descoperiri au fost luate spre cercetare de oameni de ştiinţă. Săpăturile efectuate în zona Grindului Buhaz au scos la iveală noi urme ale civilizaţiilor trecute, care demonstrează evoluţia oamenilor şi a materialelor folosite în construcţie: cărămidă arsă, smoală, piatră. În colecţia Muzeului de Istorie din Tulcea se află material ceramic provenit din săpăturile arheologice, ce se referă la zona nord-dobrogeană şi la pătrunderea comerţului  grecesc în lumea geto-dacă din nordul Dobrogei. Amforele descoperite pe linia Dunării, respectiv braţul Sfântu Gheorghe, jalonează principala arteră de comerţ a grecilor în lumea getică. În acest sens descoperirile de pe grindurile din Delta Dunării a ceramicii greceşti de la sfârşitul secolului al IV-lea î.Hr. evidenţiază existenţa unor factorii comerciale ce funcţionau de ani de zile acolo, în scopul uşurării comerţului pe Dunăre.  Au fost construite, probabil, în vederea depozitării produselor sosite pe calea  mării,  pentru a fi apoi transportate mai departe în ţinuturile getice şi pe ambele maluri ale  Dunării. Nu se ştie cât au dăinuit, însă se bănuieşte că aparţineau Histriei, ale cărei  interese comerciale au vizat gurile Dunării în secolele următoare. Pe baza materialului descoperit se poate stabili drumul comercial bătătorit de  negustorii greci secole de - a rândul. Unul dintre aceste drumuri ar fi fost braţul Sfântu  Gheorghe. În 1967, cu ocazia dragării gurii braţului Sfântu Gheorghe, a fost descoperită o  amforă de Chios, de mare capacitate, din pastă densă cărămizie şi portocalie. Transformarea Dobrogei în provincie romană în secolul I d.Hr., cucerirea unei  părţi a Daciei şi formarea celei de - a doua provincii romane au constituit cadrul politic,  economic şi cultural necesar simbiozei populaţiei geto-dace cu populaţia romană alogenă.
        În secolul al X - lea, teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră intră în componenţa 
Imperiului bizantin. Prezenţa bizantinilor face ca în Dobrogea să pulseze o înfloritoare  viaţă economică. Izvoarele istorice ca şi descoperirile arheologice consemnează numeroase centre prospere pe teritoriul Dobrogei, printre care şi cele de la gurile Dunării.
       Localitatea Sfântu Gheorghe, veche aşezare de pescari, este atestată în  documentele istorice din timpuri străvechi, mai exact din secolul al XIV - lea, când  dezvoltarea economiei a favorizat creşterea rolului negustorilor italieni, îndeosebi a genovezilor, la gurile Dunării, în mod special remarcându-se teritoriul din jurul braţului Sfântu Gheorghe.
        În acea  perioadă, genovezii instituie un veritabil monopol în apele Mării Negre 
făcând comerţ cu peştele pescuit la gurile Dunării. Din acest motiv, în portulanele şi 
hărţile din epocă, printre centrele economice importante de pe teritoriul Dobrogei este  menţionată şi localitatea „SAN-GIORGIO”, Sfântu Gheorge de astăzi, pe harta  genovezului Visconti, din 1318. 
        În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân , Dobrogea aparţinea Ţării Româneşti şi o parte din birul plătit de Mircea către Poarta otomană era peştele, precum  şi accesul  pescarilor turci în aceste zone. În 1417, sultanul Mahomed I a ocupat cea mai mare parte  a Dobrogei, cu excepţia câtorva cetăţi : Isaccea, Enisala şi gurile Dunării, care rămân sub  controlul Moldovei şi al Ţării Româneşti. 
      În secolul al XV - lea locuitorii de la gurile Dunării au fost implicaţi în acţiunea de 
apărare a Dobrogei şi eliberare a teritoriilor ocupate de turci.
      În a doua jumătate a secolului al XVIII - lea, războaiele ruso-turce se vor desfăşura şi la gurile Dunării, datorită dorinţei Rusiei de a ocupa aceste teritorii. Luptele au distrus  ţinutul Dobrogei şi au provocat ruinarea economică a provinciei, iar populaţia a fost decimată sau împrăştiată.
      Din spusele bătrânilor, acest sat este format în parte din pescari refugiaţi politic  neoficial din Rusia, pe timpul împărătesei Ecaterina cea Mare, de frica oştirii (în acele  vremuri serviciul militar se făcea 25 de ani) , care, aşezându-se la gura acestui canal, fiind de meserie pescari şi vânători, au legat înţelegere cu negustorii greci, cărora le dădeau  peştele prins şi vânatul în schimbul celor trebuincioase vieţii.  Locuitorii actuali ai  comunei sunt, în parte, urmaşi ai acestor refugiaţi de acum mai mult de 200 de ani.
      Colonizarea zonei cu populaţie de origine slavă s-a făcut în mai multe valuri, mai mari sau mai mici. Primul mare val are loc  în urma bătăliei de la Poltava din anul  1709,  când ţarul Rusiei, Petru cel Mare,  trece la represalii împotriva celor care, sub conducerea  hatmanului Ivan Mazepa (care moare la scurt timp şi este înmormântat la Galaţi), au  luptat pentru eliberarea Ucrainei. Cozacii luaţi prizonieri, sunt folosiţi la ridicarea Sankt  Petersburgului, unde mor cu zecile de mii. Dintre cei scăpaţi, o parte fug spre ţinuturile  aflate sub stăpânirea otomană în Dobrogea. 
     Cam prin anul 1735, au venit aici şi zaporojeni (ucraineni), iar după ei, în urma  unor alte colonizări făcute oficial, din interesele Imperiului otoman şi Imperiului ţarist, au  mai venit din Rusia lipoveni, goniţi de patriarhul Nicon. După un timp oarecare, ivindu - se conflicte între ei şi ucraineni, lipovenii au plecat şi au format satele Jurilovca şi  Sarichioi. Al doilea val mare s-a produs după anul 1775, când ţarina Ecaterina a II - a,  desfiinţează  "Zaporijsca Sici"  (formă de organizare militară a oştii ucrainene, cu centrul  la Zaporijie). O parte din cozaci cad în iobăgie, dar circa 8000 de zaporojeni, vin în zona  Deltei Dunării, zonă asemănătoare ca peisaj şi bogăţie piscicolă cu cea a Niprului. Aici, găsind populaţia de ruşi-lipoveni, protejată de cozacii veniţi din zona  Donului mai înainte şi neajungând la o înţelegere cu stăpânirea turcă, sunt invitaţi de Imperiul austro-ungar să se aşeze în zona de vărsare în Dunăre a râului Tisa (Voievodina  de azi). După câţiva ani, din cauze neelucidate încă, se reîntorc în Imperiul otoman şi se  aşează la Seimeni Vechi (lângă Silistra). Primii români s  - au aşezat pe aceste locuri la începutul secolului al  XIX-lea, mai  exact în anul 1810. În acest an, câţiva ciobani cu turmele lor, veniţi de la poalele Făgăraşului şi conduşi de un baci pe nume Niculea, s - au aşezat pe grindul ce astăzi poartă  numele de Grindul Nicu. Denumirea grindului vine de la numele baciului, numai că, în  timp, ultima silabă s-a pierdut. 
       În timpul campaniei lui Napoleon Bonaparte în Rusia, autorităţile ruseşti s-au retras din calea acestuia, iar iobagii ruşi au profitat şi s-au refugiat în Dobrogea. Ajunşi aici s-au răspândit în zona de nord-est a ţinutului, iar o parte, coborâţi spre mare, au  convieţuit cu ciobanii lui Niculea. După războiul ruso-turc, din 1806 -1812, imperiul ţarist înaintează până la gurile Dunării şi Prut. În aceste condiţii, sultanul Mahmud al II - lea, cunoscând aversiunea cozacilor zaporojeni faţă de imperiul ţarist, din cauza căruia au părăsit vatra strămoşească, lasă în sarcina acestora apărarea Dobrogei pe linia Dunării, făcându-i  stăpâni pe teritoriul cuprins de la Isaccea pe Dunăre în jos, iar  pe uscat  , pe  linia ce uneşte  Isaccea cu Babadag-Razim-Dranov, pe o lăţime de cca. 20 km. Centrul militar de la "Zadunaisca Sici" (cozacii transdunăreni) se organizează şi funcţionează pe braţul Sf. Gheorghe, la Dunavăţu de Sus, având dreptul la dotare cu armamentul acelor timpuri, interzicându-li-se artileria. Locul ales era protejat de ape, iar  dinspre uscat s-a ridicat un val de pământ , a cărui urme se văd şi astăzi. Accesul în tabără  era permis numai cozacilor (femeilor nefiindu –le permisă intrarea în perimetrul taberei).Pentru siguranţa transportului pe apă, a aprovizionării şi asigurării poziţiei strategice în caz de necesitate, cozacii zaporojeni (hoholi) luptă şi izgonesc pe cazacii de  pe Don  (ruşi) din Delta Dunării. Când situaţia o cerea, cozacii din "Zadunaisca Sici" participau, alături de armata Otomană , la expediţii militare, fiind vestiţi pentru vitejia lor. Pentru serviciile aduse Sultanului, guvernul turc le plătea o sumă de bani.
    În 1828, izbucneşte un nou război ruso-turc , se convoacă "rada cozăcească" (adunarea cozacilor)  şi se hotărăşte, cu mare majoritate, participarea la război alături de  turci. Dar, din cauza faptului că  şeful militar al cozacilor duce tratative secrete cu ţarul  Nicolae I şi hotărăşte să treacă de partea ruşilor, situaţia cazacilor devine grea. Armata  turcă distruge centrul militar de la Dunavăţ şi măcelăreşte 2000 de bătrâni şi copii, de  etnie ucraineană, care nu au reuşit să fugă din calea lor.
    După aceste evenimente, autorităţile turceşti au încercat reorganizarea cazacilor, încercând să-i treacă la religia islamică. Nereuşind, s-a renunţat la această iniţiativă. Religia ucrainenilor din Dobrogea a fost şi a rămas ortodoxă, în toate localităţile locuite  de ei existând biserici aflate sub patronajul Patriarhiei Române. Desfiinţarea ordinului militar de la "Zadunaisca Sici" nu a însemnat scăderea  populaţiei ucrainene din zonă. După acest război, fugarii din Imperiul ţarist, veneau în număr mare, să scape de rusificare şi iobăgie, în Dobrogea existând libertatea cultelor. Purtarea lor era duplicitară, dând ajutor turcilor pe faţă şi ruşilor în ascuns, în  războiul din 1828 - 1829.
   Devenite proprietatea statului, prin legea din 1882, bălţile au fost lăsate de autorităţi la cheremul unor persoane pentru care noua provincie şi populaţia găsită aici  erau o ocazie bună pentru îmbogăţirea rapidă. Odată cu revenirea Dobrogei şi regiunii Deltei Dunării la România, statul român a administrat pescăriile româneşti, inclusiv pe cele din Deltă, prin sistemul de arendă, care s - a dovedit dezastruos. Acest sistem a luat sfârşit în 1895 prin înfiinţarea unei regii de stat şi promulgarea primei legi în domeniul  pescuitului în 1896 cu rezultate benefice asupra pescăriei. Dreptul de pescuit în perioada  următoare s-a acordat prin concesiune, realizată prin licitaţie sau învoială. Legea din 1896  stabilea că nimeni nu va putea pescui într - o apă deschisă fără a avea consimţământul, în scris, printr - o carte de pescuit, de la proprietarul sau arendaşul dreptului de pescuit în  acea apă.(art.9)  . Colonizările dirijate, impuse din afară şi ostile intereselor româneşti, au împins treptat satele vechi în apropierea Dunării. Bălţile, luncile şi Delta Dunării ofereau populaţiei române riverane adăpost şi bogate resurse alimentare în prelungitele perioade  de nesiguranţă economică şi politică. Dar, chiar teritoriile locuite de populaţii alogene  formau o zonă pastorală, cu numeroase stâne ale ciobanilor români, în special ardeleni,  numiţi în Dobrogea mocani. Cele mai numeroase târle de oi veneau la iernat din satele transilvănene. Adesea, o parte dintre ciobani rămâneau în Dobrogea şi peste vară, spre a  pregăti fânul pentru iarna următoare. Unii dintre ei se căsătoreau cu fetele dicienilor  (români dobrogeni), devenind locuitori stabili. Germanii au apărut în Dobrogea în anul 1841, venind din coloniile ruseşti. Bulgarii s-au stabilit aici venind din sud, din Balcani, şi din nordul Basarabiei. Ei au evitat să se stabilească pe malul Dunării din cauza inundaţiilor şi s-au mutat în interiorul  judeţului, dar câţiva au rămas în localitatea Sfântu Gheorghe.
        Anul 1877, anul proclamării independenţei de stat a României, a adus şi în Dobrogea eliberarea de sub multiseculara dominaţie otomană. La 14 noiembrie 1878  , Dobrogea revenea în cadrul graniţelor româneşti, prin Tratatul de Pace de la Berlin. Din cauza faptului că Dobrogea a fost alipită României abia în 1878, după  Războiul de Independenţă, provincia nu a  putut beneficia de reforma agrară a lui Al. I.  Cuza din 1864. Împroprietărirea locuitorilor Dobrogei, deci şi a celor din Sfântu Gheorghe , s-a făcut abia după anul 1880. 
        În 1879 se înfiinţase deja Oficiul Poştal Sfântu Gheorghe, pentru poşta uşoară. Cursele se făceau cu cariole şi trăsuri pe ruta Sfântu Gheorghe-Sulina, o dată pe săptămână, iar după 1900 , poşta va fi transportată pe Dunăre cu bărci şi şalupe. Pe timpul iernii însă, din cauza gheţurilor, nu se putea efectua transportul corespondenţei pe Dunăre  sau prin canalele din Deltă. Singura soluţie era transportul ei cu căruţa, până la Gârla  Împuţita, iar de acolo să fie preluată de căruţa trimisă de la Sulina.  Mai târziu, în 1882 s-a construit la Sfântu Gheorghe un pichet militar . În 1892  este introdus telegraful, cu un serviciu limitat, iar în 1894 telefonul. Veniturile provenite  din poştă şi telegraf de la Oficiul Sfântu Gheorghe au fost, în 1894, de 2196 lei pentru  telegraf şi 333 lei pentru poştă. Oficiul telegrafic avea şi un birou, iar satul era în legătură  telefonică cu toate celelalte comune rurale şi urbane, aşa că, pentru afacerile de serviciu  se putea întrebuinţa oricând telefonul. 
    În 1882 la Sfântu Gheorghe au luat fiinţă asociaţii de întrajutorare, prefigurând 
viitoarea organizare.
    În 1907, când în întreaga ţară au avut loc lupte ale ţărănimii, ecourile răscoalei au ajuns până în Delta Dunării. Pescarii au asaltat autorităţile judeţului Tulcea cu memorii  după memorii. 
     Prima biserică a satului a fost construită în 1820. Ea a ars în 1880  şi a fost  reconstruită în acelaşi an. În 1896, cea de- a doua biserică a luat foc şi a ars toată şi din nou  a fost refăcută.
    În 1916, după intrarea României în primul război mondial, situaţia devine dramatică pentru teritoriul Dobrogei, care a fost ocupată  de armata bulgaro-turcă. Ocupaţia străină a blocat circulaţia pe Dunăre şi a dus la întreruperea transportului de  produse pescăreşti. Zona litoralului, începând de la comuna Sfântu Gheorghe până la  Sulina şi Chilia Veche era linia despărţitoare a frontului între armata rusă şi bulgaro-turcă. Armata rusă a ocupat poziţii de apărare în partea de nord a Dunării, iar limita  frontului pe Dunăre era Ivancea Mare. Aici se dădeau luptele între armata rusă şi cea  bulgară. Partea de sud a Dunării era ocupată de turci. Această zonă cuprindea Ivancea  Mică (km 19), Grindurile Frasin, Radu, Buhaz şi Canalul Turcului (denumire primită din  acea perioadă). Trupele ruseşti organizau împreună cu unii localnici incursiuni pe Dunăre  până la Ivancea Mare, desfăşurând lupte, folosind echipament din dotare (puşcă,  mitralieră) sau recurgeau la metoda arderii bălţilor pentru a avea o vizibilitate mai bună. În primăvara anului 1917 toată armata rusă a fost evacuată cu ajutorul unor nave  şi dusă la Văloi, în sudul Basarabiei, pe malul mării. Dar situaţia grea a Dobrogei, ocupată de Puterile Centrale, continuă. Accesul României la Marea Neagră era permis numai de-a lungul unui drum comercial până la  Constanţa. Dezastrul de la Dunăre a fost, printre altele, o cauză a semnării, la 7 mai 1918, a  înrobitoarei păci de la Bucureşti care printre alte prevederi avea şi pierderea Dobrogei de  către statul român. Apăsătoarele condiţii ale tratatului nu au apucat însă să fie puse în  aplicare şi nu au fost, cum se ştie, ratificate de Parlament, astfel că, după pacea de la  Versailles, zona de care ne ocupăm a devenit parte componentă a României Mari.  Satul Sfântu Gheorghe a continuat să rămână un sat izolat şi a avut parte de  bucurii şi necazuri, de creşteri şi descreşteri economice, ca orice localitate aflată în  această situaţie.
   Documentele arată că cel mai important eveniment al perioadei este acela că împroprietările începute aici după războiul de independenţă continuă prin legea de reformă agrară din 1921. Din procesului verbal întocmit la 27 aprilie 1922 aflat acum la  Arhivele Naţionale, aflăm că această zi a fost stabilită pentru revizuirea lucrărilor de  împroprietărire din comuna Sfântu Gheorghe.Toţi locuitorii, cu excepţia câtorva, aveau ca ocupaţie principală pescăria, şi ca atare nu au primit a fi împroprietăriţi în altă parte. Ei au cerut şi avantaje la pescuit, dar  le-au fost refuzate. Au fost excluşi de la împroprietărire locuitorii care s-au mutat între  timp, cei care nu s-au prezentat pentru a- şi clarifica situaţia militară şi aveau ca ocupaţie  principală pescuitul, şi cei care depăşeau vârsta de 60 de ani şi nu aveau copii minori.
   În 1920 s-a înfiinţat la Sfântu Gheorghe cooperativa "Marea Neagră", având 82 de membri, cu scopul de a apăra interesele pescarilor, iar pe de altă parte de a-şi procura  alimente, instrumente, îmbrăcăminte. Cooperativa s-a împrumutat de la Centrala  Cooperativelor şi de la alţi diverşi creditori cu sume foarte mari. După câţiva ani de  belşug, în 1929, ea dă faliment, neputând satisface cererile de ajutorare ale membrilor săi.  Aceştia recurgeau la împrumuturi de la cherhanagii sau la comercianţii pescari pentru  hrană, îmbrăcăminte, scule, angajându-se să le aducă acestora peştele prins şi nu cooperativei. 
   Perioada dictaturii carliste şi a războiului au constituit perioade grele din istoria satului. Delta Dunării constituia, prin aşezarea sa naturală, mai ales prin porturile dunărene şi ieşirea la mare, o zonă strategică importantă în planurile militare. De aceea,  s-a acordat o atenţie deosebită acestei zone a ţării.
        În timpul celui de-al doilea război mondial, reţeaua telefonică a fost întreruptă din cauza bombardamentelor. Organele comunale au fost nevoite să ia măsuri pentru 
consolidarea stâlpilor şi întreţinerea reţelei telefonice în bune condiţii, pe toată întinderea  comunei.
        În 1942 se construieşte un dig de apărare împotriva inundaţiilor, o staţie meteorologică. 
   La 23 august 1944 o pagină de istorie  s-a întors, o lume s-a prăbuşit, o alta s-a ridicat .Anii regimului comunist au însemnat şi pentru locuitorii din Sfântu Gheorghe ceea ce au fost pentru întreaga ţară. Au fost înfiinţate cooperative ale pescarilor , au fost  desfiinţate cârciumile particulare, mărfurile se aduceau de la Tulcea în mod raţionalizat  etc. Dar viaţa locuitorilor a mers înainte. 
    Începând cu 1946, la Sfântu Gheorghe este atestată existenţa căminului cultural  "Ştefan cel Mare", unde se desfăşurau serate literare, serbări, cu ocazia diferitelor  evenimente, concursuri de coruri, jocuri şi costume naţionale. În 1950 a fost construit noul sediu al căminului cultural, din fondurile sindicatelor  şi se numea "Clubul  Pescarilor", care a fost dat în folosinţă în 1955.  În perioada 1963-1970 comuna s-a modernizat : s-a reamplasat staţia meteo, care  din 1969 are un local propriu,  s-a înfiinţat o brutărie. Tot cam în această vreme  (1962 - 1971)  s-a construit şi uzina electrică (numai după 1994 satul a fost racordat sistemului  electric naţional). 
   În deceniile 7 şi 8 se organizau la Sfântu Gheorghe tabere de creaţie literară, în colaborare cu redacţia revistei "Tomis", ceea ce constituia un prilej de documentare şi  realizare a unor seri de poezie şi a unor întâlniri cu oameni de cultură, poeţi, critici  literari, cu importanţă deosebită pentru localitate. 
   În decembrie 1989 sătenii au privit revoluţia la televizor. Ca în orice localitate  izolată, schimbările sunt aici încă şi mai încete decât în restul ţării, dar ceva tot se  schimbă. A reapărut iniţiativa particulară, comerţul s-a mai îmbunătăţit, la fel şi  comunicarea şi informaţiile. Preţul transporturilor face însă ajungerea în zonă prohibitivă,  ceea ce impietează asupra dezvoltării turismului, o importantă sursă de venituri pentru  săteni, pescuitul merge tot mai greu din pricina poluării Dunării şi de aceea satul  progresează foarte încet, cu toate eforturile depuse de harnicii săi locuitori  .              p1-  admin, 04-06-2014   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Sfantu_Gheorghe - Toate drepturile rezervate